คำว่า ' งบดุล ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า balance sheet
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : statement; record
ตัวอย่างประโยค : งบต่างๆ ที่อาจจะให้คอมพิวเตอร์ทำให้คือ งบรายได้ งบดุล แผนกำไร และรายงายด้านการเงินอื่นๆ
ความหมายภาษาไทย : รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อให้รู้ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ