คำว่า ' งดเว้น ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า refrain from
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : abstain; give up; stop; desist
คำที่คล้ายกัน : เว้น, ละเว้น, งด, ล้มเลิก, ยกเลิก, ยกเว้น
คำตรงกันข้าม : ปฏิบัติ
ตัวอย่างประโยค : พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นการฆ่าสัตว์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ