คำว่า ' ฆราวาส ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า layman
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : laity; layperson
คำที่คล้ายกัน : ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : ฆราวาสคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์
ความหมายภาษาไทย : คนทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่นักบวช, คนผู้อยู่ในครองเรือน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ