คำว่า ' บทกวี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า poetry
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : poem; verse
หน่วยนับ : บท
ตัวอย่างประโยค : ผู้เขียนใคร่จะขอเสนอบทกวีที่แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเด็ก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ