คำว่า ' คงตัว ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า steady
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be stable; be constant; be unchanged
คำที่คล้ายกัน : ไม่ผันแปร
ตัวอย่างประโยค : คนเรายิ่งเติบโตขึ้นบุคลิกภาพก็จะยิ่งคงตัวและเปลี่ยนแปลงได้ยาก
ความหมายภาษาไทย : มีค่าเท่าตัวไม่เปลี่ยนแปลงไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ