คำว่า ' '

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ