คำว่า ' ภยาคติ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า prejudice
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : prejudice because of fear
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : พฤติกรรมที่เขาทำอยู่นี้เป็นผลมาจากภยาคติของตัวเอง
ความหมายภาษาไทย : การลำเอียงอันเกิดจากความกลัว

advertisementคำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ